เลขที่ ชก.2565/3
นายอนัญชนา     สายสุด
รองชนะเลิศอันดับ ๒
ประกวด DJ
http://cert.technicphrae.ac.th