เลขที่ ชก.2565/12
นายศักดิ์ระพี     พริบไหว
คณะกรรมการดำเนินงาน
http://cert.technicphrae.ac.th