เลขที่ ชก.2565/13
นายสุทธิพจน์     ศรีใจวงศ์
คณะกรรมการดำเนินงาน
http://cert.technicphrae.ac.th