เลขที่ ชก.2565/16
นายโภคิน     ผัดขัน
คณะกรรมการดำเนินงาน
http://cert.technicphrae.ac.th