เลขที่ ชก.2565/28
นายม้าย     นาคะพงษ์
คณะกรรมการตัดสิน
http://cert.technicphrae.ac.th