เลขที่ ชก.2565/30
นางสนทยา     คำอ่อน
คณะกรรมการตัดสิน
http://cert.technicphrae.ac.th