เลขที่ ชก.2565/31
นางสิรินาฎ     เลือดนักรบ
คณะกรรมการตัดสิน
http://cert.technicphrae.ac.th