เลขที่ ชก.2565/32
นางวราภรณ์     อริวรรณา
คณะกรรมการตัดสิน
http://cert.technicphrae.ac.th