เลขที่ ชก.2565/33
นายเฉลิมบุตร     แคหอม
คณะกรรมการตัดสิน
http://cert.technicphrae.ac.th