เลขที่ ชก.2565/34
นายพรต     ใจฉลาด
คณะกรรมการตัดสิน
http://cert.technicphrae.ac.th