เลขที่ ชก.2565/35
นายฤทธิชัย     เป็กทอง
คณะกรรมการตัดสิน
http://cert.technicphrae.ac.th