เลขที่ ชก.2565/37
นายอำนาจ     รัตนดอนดี
คณะกรรมการตัดสิน
http://cert.technicphrae.ac.th