เลขที่ ชก.2565/38
นายณฐวรรษ     ยอดวีระพงศ์
คณะกรรมการตัดสิน
http://cert.technicphrae.ac.th