เลขที่ ชก.2565/39
นายอภิชาตื     บุญชอบ
คณะกรรมการตัดสิน
http://cert.technicphrae.ac.th