เลขที่ ชก.2565/40
นายไฉน     โลชา
คณะกรรมการตัดสิน
http://cert.technicphrae.ac.th