เลขที่ งบ.0965/1
นางเสาวลักษณ์     เนื่องพืช
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
http://cert.technicphrae.ac.th