เลขที่ งบ.0965/4
นางวราภรณ์     อริวรรณา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
http://cert.technicphrae.ac.th