เลขที่ งบ.0965/5
นางสุจีรา     ตันมา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
http://cert.technicphrae.ac.th