เลขที่ งบ.0965/10
นางสนทยา     คำอ่อน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
http://cert.technicphrae.ac.th