เลขที่ งบ.0965/13
นางสาวสุภาณี     มานพกวี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
http://cert.technicphrae.ac.th