เลขที่ งบ.0965/14
นางสุชัญญา     กาทองทุ่ง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
http://cert.technicphrae.ac.th