เลขที่ งบ.0965/17
นางสาวสุกัญญา      เจียมพานิชยกุล
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
http://cert.technicphrae.ac.th