เลขที่ งบ.0965/24
นางสาวมาณิชา     ภิญโญชูโต
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
http://cert.technicphrae.ac.th