เลขที่ ทษ.2565/3
นายสุรพงษ์ พิมพ์อาจเอี่ยม
คณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการตัดสิน
การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
http://cert.technicphrae.ac.th