เลขที่ ทษ.2565/5
ว่าที่ ร.ต.ธีรพงศ์ วงค์ตวัน
คณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการตัดสิน
การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
http://cert.technicphrae.ac.th