เลขที่ ทษ.2565/7
ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย สุเขื่อน
คณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการตัดสิน
การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
http://cert.technicphrae.ac.th