เลขที่ ทษ.2565/11
นายพิชยะ อุ่นอก     ครูผู้ควบคุม
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
การแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
http://cert.technicphrae.ac.th