เลขที่ ทษ.2565/17
นายณัฐชนน พรวญหาญ     นักศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
http://cert.technicphrae.ac.th