เลขที่ ทษ.2565/18
นายปรเมศวร์ แก้วอินัง     นักศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
http://cert.technicphrae.ac.th