เลขที่ ทษ.2565/19
นางสาวอรพรรณ มีศิลป์     ครูผู้ควบคุม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
http://cert.technicphrae.ac.th