เลขที่ ทษ.2565/23
นางสาวจิตาภา พอสม     ครูผู้ควบคุม
ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา
การแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
http://cert.technicphrae.ac.th