เลขที่ ทษ.2565/32
นายกิตตินันท์ วุฒิ     นักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT
http://cert.technicphrae.ac.th