เลขที่ ทษ.2565/38
นายเมธวิน ภักดีโต     นักศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT
http://cert.technicphrae.ac.th