เลขที่ ทษ.2565/39
นางสาวอรพรรณ มีศิลป์     ครูผู้ควบคุม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT
http://cert.technicphrae.ac.th