เลขที่ ทษ.2565/40
นายชนกันต์ เย็นใจ     นักศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT
http://cert.technicphrae.ac.th