เลขที่ จส.2565/2
นางสาวรุ่งทิวา     สืบศรีชัย
ครูที่ปรึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th