เลขที่ จส.2565/11
นางสาวอุสราพร     บุญเพ็ง
นักศึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th