เลขที่ จส.2565/12
นายธนพัฒน์     ยี่เผติ๊บ
นักศึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th