เลขที่ จส.2565/15
นายกันตพงศ์     นาเหมือง
นักศึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th