เลขที่ จส.2565/16
นายอาชาคริญ     ฟุ่มเฟือย
นักศึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th