เลขที่ จส.2565/25
นายอริญชัย     ปัญญาเหมือง
นักศึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th