เลขที่ จส.2565/34
นายเสฏฐวุฒิ     แช่มชื่น
นักศึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th