เลขที่ จส.2565/409
นายพิเชษฐ์ชัย     ฝักฝ่าย
นักศึกษา
http://cert.technicphrae.ac.th