เลขที่ นศท.2565/3
นศท.กฤษฎา     สำเภา
นศท.ชั้นปีที่ 2
http://cert.technicphrae.ac.th