เลขที่ นศท.2565/4
นศท.ชนกชนม์     เลิศศิลากุล
นศท.ชั้นปีที่ 2
http://cert.technicphrae.ac.th