เลขที่ นศท.2565/5
นศท.นราวิชญ์     ฟูแก้ว
นศท.ชั้นปีที่ 2
http://cert.technicphrae.ac.th