เลขที่ นศท.2565/6
นศท.ภควนิษฐ์     แสนเมือง
นศท.ชั้นปีที่ 2
http://cert.technicphrae.ac.th