เลขที่ นศท.2565/7
นศท.จิรยุ     จันทาภัย
นศท.ชั้นปีที่ 2
http://cert.technicphrae.ac.th