เลขที่ นศท.2565/6
นศท.วนัสบดี     คณะพันธ์
http://cert.technicphrae.ac.th