เลขที่ นศท.2565/10
นศท. ธนภัทร      อินต๊ะวงค์
http://cert.technicphrae.ac.th